معرفی کتابخانه


پس از سقوط رژیم بعثی، آستانه مقدس حسینی علیه السلام، اقداماتی در اوایل 1426هـ/ 2005م برای بازسازی کتابخانۀ تخریب شده، توسط مراجع علمی نجف صورت داد. از جمله اقدامات انجام شده در این راستا، تهیۀ هزاران نسخه از منابع علمی و دانشگاهی حوزه های مختلف اسلامی، انسانی و علوم کاربردی متناسب با نیازهای محققان، به همراه تجهیزات کامپیوتری و دستگاه های تصویر برداری و سیستم ها و نرم افزارهای جدید و پیشرفته، تأسیس بخش های تخصصی و فنی، و همچنین به همکاری گرفتن متخصصین موضوعی است که خدمات فرهنگی و علمی برای محققان و دانشجویان علوم مختلف ارائه می دهند. در نتیجه ی همۀ این فعالیت ها تاکنون تاثیر مثبتی بر آگاهی جامعه و فرهنگ اسلامی داشته است.
کتابخانه آستان مقدس حسینی علیه السلام، امروزه به عنوان یکی از مهم ترین و بهترین کتابخانه های عراق شناخته شده است؛ زیرا حاوی بیش از پنجاه هزار عنوان با موضوعات مختلف تفسیر، حدیث، فقه اسلامی، پزشکی و مهندسی و ریاضیات، کشاورزی و زبان، ادبیات و نقد، تاریخ، جغرافیا، و دیگردستنوشته ها، و همچنین منابع دیجیتالی متعدد به زبان عربی و چند زبان زندۀ دنیا، است. ادامه معرفی ...

معرفی کتابخانه تخصصی دیجیتال


پس از سقوط رژیم بعثی، آستانه مقدس حسینی علیه السلام، اقداماتی در اوایل 1426هـ/ 2005م برای بازسازی کتابخانۀ تخریب شده، توسط مراجع علمی نجف صورت داد. از جمله اقدامات انجام شده در این راستا، تهیۀ هزاران نسخه از منابع علمی و دانشگاهی حوزه های مختلف اسلامی، انسانی و علوم کاربردی متناسب با نیازهای محققان، به همراه تجهیزات کامپیوتری و دستگاه های تصویر برداری و سیستم ها و نرم افزارهای جدید و پیشرفته، تأسیس بخش های تخصصی و فنی، و همچنین به همکاری گرفتن متخصصین موضوعی است که خدمات فرهنگی و علمی برای محققان و دانشجویان علوم مختلف ارائه می دهند. در نتیجه ی همۀ این فعالیت ها تاکنون تاثیر مثبتی بر آگاهی جامعه و فرهنگ اسلامی داشته است.
کتابخانه آستان مقدس حسینی علیه السلام، امروزه به عنوان یکی از مهم ترین و بهترین کتابخانه های عراق شناخته شده است؛ زیرا حاوی بیش از پنجاه هزار عنوان با موضوعات مختلف تفسیر، حدیث، فقه اسلامی، پزشکی و مهندسی و ریاضیات، کشاورزی و زبان، ادبیات و نقد، تاریخ، جغرافیا، و دیگردستنوشته ها، و همچنین منابع دیجیتالی متعدد به زبان عربی و چند زبان زندۀ دنیا، است. ادامه معرفی ...
ادامه ...